drag and drop web site creator software download

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2017
wszytkom hodowcom i miłosnikom koni hucuskich
życzy
Zarząd PZHKH

Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego jest dobrowolną i samorządną, społeczną organizacją reprezentującą i broniącą praw hodowców koni huculskich. Związek jest stowarzyszony z >>> Polskim Związkiem Hodowców Koni.

W roku 2016 odbyło się 26 imprez z udziałem koni huculskich – od Mazur, przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie, Wielkopolskę, Małopolskę po Podkarpacie. Ocena płytowa była dokonywana 14 razy, tyle samo odbyto prób dzielności. Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej przeprowadzono 7 razy. Skoki przez przeszkody odbyły się na 7 imprezach a zawody zaprzęgowe na 10 imprezach. Wyniki z 6 imprez zaliczono do klasyfikacji Pucharu Prezesa PZHKH „Kryształowa Kula” w ścieżce huculskiej a wyniki z 7 imprez zaliczono do klasyfikacji takiego pucharu w powożeniu zaprzęgami parokonnymi. Pozostałe imprezy to pokazy koni, wystawy zwierząt hodowlanych i udział w Klikowskiej Paradzie Konnej. W imprezach brało udział ponad 1000 koni huculskich.
Dużym sukcesem zakończył się udział polskich hucułów w dniach 2-​4 wrze­śnia w SK Topolcianky na Słowacji w mię­dzy­na­ro­dowej kon­fron­ta­cji koni hu­cul­skich z kra­jów zrze­szo­nych w Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF). Ponad 70 koni z pię­ciu kra­jów (Polska, Węgry, Słowacja, Czechy, Austria) ry­wa­li­zo­wało w oce­nie pły­to­wej i w kon­ku­ren­cjach użyt­ko­wych (ujeż­dże­nie, po­wo­że­nie za­przę­gami, ścieżka hu­cul­ska). W oce­nie pły­to­wej pol­skie ko­nie wy­wal­czyły czem­pio­naty w pię­ciu kla­sach na sześć roz­gry­wa­nych oraz wi­ce­czem­pio­naty w pię­ciu.k.lasach na sześć roz­gry­wa­nych oraz wi­ce­czem­pio­naty w pię­ciu.
Koronną imprezą hucularzy był Ogólnopolski Czempionat Użytkowy Koni Rasy Huculskiej rozegrany w dniach od 16 do 18 września 2016 r. w KR „Kietrz” Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie w ramach XXII Dni Huculskich. 23 hodowców wystawiło 11 ogierów, 23 klacze i 4 wałachy zakwalifikowane w imprezach eliminacyjnych.