wysiwyg site generator software download

Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego jest dobrowolną i samorządną, społeczną organizacją reprezentującą i broniącą praw hodowców koni huculskich. Związek jest stowarzyszony z Polskim Związkiem Hodowców Koni.

Fotografia z Topolcianek

SUKCES POLSKICH HODOWCÓW W TOPOLCIANKACH

W dniach 2-​4 wrze­śnia br. w SK Topolcianky na Słowacji miała miej­sce ko­lejna mię­dzy­na­ro­dowa kon­fron­ta­cja koni hu­cul­skich z kra­jów zrze­szo­nych w Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF).

Ponad 70 koni z pię­ciu kra­jów (Polska, Węgry, Słowacja, Czechy, Austria) ry­wa­li­zo­wało w oce­nie pły­to­wej i w kon­ku­ren­cjach użyt­ko­wych (ujeż­dże­nie, po­wo­że­nie za­przę­gami, ścieżka hu­cul­ska).

W oce­nie pły­to­wej pol­skie ko­nie wy­wal­czyły czem­pio­naty w pię­ciu kla­sach na sześć roz­gry­wa­nych oraz wi­ce­czem­pio­naty w pię­ciu.k.lasach na sześć roz­gry­wa­nych
oraz wi­ce­czem­pio­naty w pię­ciu.
(źródło - www.pzhk.pl)

Puchary HIF 2016

Zwycięzcy klas:

Klacze 1-​2 let­nich 
OREWA (Wieśniak-​Oktawia/​Orzeł O) ho­dowli i wła­sno­ści Andrzeja Pelca
Klacze 3-​4 let­nich
ARALIA (Wieśniak – Azalia W/​Ousor VIII-​50) ho­dowli Andrzeja Pelca, wła­sno­ści Wacława Kurowskiego;
Klacze 5-​letnie i star­sze
FURORA
(Piaf-​Fala/​Sonet) ho­dowli Wojciecha Krzyżaka, wła­sno­ści Mieczysława Janczyka;
Ogiery 1-​2 let­nie
PRYMUS (Czerchan-​Prima-​O/​Ważniak) ho­dowli Stanisława Gajewskiego, wła­sno­ści Konrada Pelca;
Ogiery 3-​4 let­nie
OUSOR FAKLYA (Ousor Vidra-​Hroby Arany/​Hroby Grad) ho­dowli i wła­sno­ści Aggteleki Nemzeti Park z Węgier;
Ogiery 5-​letnie i star­sze
WIEŚNIAK (Ważniak-​Wibracja/​Tuhaj-​Bej) ho­dowli Andrzeja Pelca, wła­sno­ści Rafała Dąbkowskiego.
Czempionem mło­dzie­żo­wym
zo­stał wy­brany ogie­rek PRYMUS, a Czempionem koni star­szych klacz FURORA, którą pię­cio­oso­bowa mię­dzy­na­ro­dowa ko­mi­sja wy­brała rów­nież Najlepszym Koniem Pokazu.

Sportową ścieżkę hu­cul­ską wy­grał
Łukasz Pupczyk do­sia­da­jący og. JUDYM (Len-​Iliada/​Prislop IX-​81) ho­dowli i wła­sno­ści SKH Gładyszów, bę­dą­cej czę­ścią Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o.
W kon­kur­sie ujeż­dże­nia
dru­gie miej­sce wy­wal­czyła Anna Chojniak na og. OZI (Wikt-​Oktawia/​Sajgon) ho­dowli Elżbiety Wałaszek, wła­sno­ści Czesława Grucy.
W trud­nych za­wo­dach w po­wo­że­niu
Stanisław Stasiowski, star­tu­jący dwoma za­przę­gami, naj­lep­szy wy­nik osią­gnął w pró­bie ma­ra­tonu (3 miej­sce) parą Wiwien (Waluch-​Noris/​Proton) ho­dowli Henryka Piotrowskiego, wła­sno­ści Marka Krajewskiego i Odessa-​W (Nefryt-​Ona/​Nokturn) ho­dowli Bieszczadzkiego Parku Narodowego wła­sno­ści Marka Krajewskiego.

Serdecznie gra­tu­lu­jemy wszyst­kim ho­dow­com i wła­ści­cie­lom.

Wyniki w j. słowackim i niemieckim na stronie NZ Topolcianky


Polskie konie w Topolciankach

Galeria fotografii Pauliny Peckiel.

Obraz_ekran_galerii