easy offline website building software


Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego jest dobrowolną i samorządną, społeczną organizacją reprezentującą i broniącą praw
hodowców koni huculskich.
Związek jest stowarzyszony z  -> Polskim Związkiem Hodowców Koni.

Imprezy w 2016 r.

Patrz poniżej. Szczegóły zostaną podane niebawem.

4 luty                     Pokaz Ogierów - Klikowa

20 kwietnia         Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej -Klikowa

4-7 maja             Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Poznań

27-28 maja         Majówka w Regietowie -SKH Gładyszów

10-11 czerwca     Szlakiem Konia Huculskiego Młodzieżowy Czempionat - Klikowa

24-25 czerwca     XII Świętokrzyska Ścieżka Huculska - Sielec 

8-9 lipca VI         Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Ludźmierz 

15-16 lipiec I        X Mazowiecki Weekend z Hucułem - Białołęka

30 lipca I            X Amatorski konkurs zręczności powożenia zaprzęgami parokonnymi - Ujanowice

5-6 sierpnia     Z hucułem do Krakowa - Rzeszotary

12-13 sierpnia     VII Galicyjskie Lato z Koniem - Kołaczyce

18 sierpnia         Mistrzostwa Podhala w Powożeniu - Zakopane

19 sierpnia         Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich - Młodzikowo

25-27 sierpnia XVII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
9-10 września Parada Konna -Klikowa
15-17 września XXIII Dni Huculskie -SKH Gładyszów
10 października Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Klikowa
14 października Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Antoniów
18 października Uznanie Ogierów Huculskich -Klikowa
19 października Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej -Klikowa

PODSUMOWANIE ROKU 2016

W roku 2016 odbyło się 26 imprez z udziałem koni huculskich – od Mazur, przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie, Wielkopolskę, Małopolskę po Podkarpacie. Ocena płytowa była dokonywana 14 razy, tyle samo odbyto prób dzielności. Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej przeprowadzono 7 razy. Skoki przez przeszkody odbyły się na 7 imprezach a zawody zaprzęgowe na 10 imprezach. Wyniki z 6 imprez zaliczono do klasyfikacji Pucharu Prezesa PZHKH „Kryształowa Kula” w ścieżce huculskiej a wyniki z 7 imprez zaliczono do klasyfikacji takiego pucharu w powożeniu zaprzęgami parokonnymi. Pozostałe imprezy to pokazy koni, wystawy zwierząt hodowlanych i udział w Klikowskiej Paradzie Konnej. W imprezach brało udział ponad 1000 koni huculskich.

Dużym sukcesem zakończył się udział polskich hucułów w dniach 2-​4 wrze­śnia w SK Topolcianky na Słowacji w mię­dzy­na­ro­dowej kon­fron­ta­cji koni hu­cul­skich z kra­jów zrze­szo­nych w Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF). Ponad 70 koni z pię­ciu kra­jów (Polska, Węgry, Słowacja, Czechy, Austria) ry­wa­li­zo­wało w oce­nie pły­to­wej i w kon­ku­ren­cjach użyt­ko­wych (ujeż­dże­nie, po­wo­że­nie za­przę­gami, ścieżka hu­cul­ska). W oce­nie pły­to­wej pol­skie ko­nie wy­wal­czyły czem­pio­naty w pię­ciu kla­sach na sześć roz­gry­wa­nych oraz wi­ce­czem­pio­naty w pię­ciu.k.lasach na sześć roz­gry­wa­nych oraz wi­ce­czem­pio­naty w pię­ciu.

Koronną imprezą hucularzy był Ogólnopolski Czempionat Użytkowy Koni Rasy Huculskiej rozegrany w dniach od 16 do 18 września 2016 r. w KR „Kietrz” Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie w ramach XXII Dni Huculskich. 23 hodowców wystawiło 11 ogierów, 23 klacze i 4 wałachy zakwalifikowane w imprezach eliminacyjnych.

--------------------------------------

>>> Udostępnione fotorelacje